Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 07 2017

3691 dce5 500
Reposted fromdivi divi viasweetnothingg sweetnothingg
needmorewine
needmorewine
Człowiek musi z kimś czuć, z kimś myśleć, z kimś rozmawiać, aby wiedział, że istnieje
— ― Wiesław Myśliwski „Ostatnie rozdanie”
needmorewine
Kto umie czekać, wszystkiego się doczeka.
— Romeo i Julia
3792 32fa
3655 0457 500
Reposted fromdivi divi
Jeśli coś było na tyle ważne, że nie możesz o tym zapomnieć, wiedz, że musi do ciebie powrócić. Może w innej osobie, w innym miejscu, czasie, ale wróci.
— Fiodor Dostojewski  (via relewanty)
Reposted fromdivi divi

November 06 2017

2650 e530 500
Reposted fromdivi divi
needmorewine
Tylko mnie nie zawiedź. Zawiodłam się już tyle razy, że w moje serce nie ma już gdzie wbić noża.
— Aleksandra Steć
3693 3a77
Reposted fromdivi divi
3661 6b24 500
Reposted fromdivi divi viasilentsoul silentsoul
3644 11c7 500
Reposted fromdivi divi viasilentsoul silentsoul
3668 40be

zanikanie:

xxx

Reposted fromdivi divi viasilentsoul silentsoul
needmorewine
9015 b356
Reposted frompumpkinsoup pumpkinsoup viagdziejestola gdziejestola
9482 3d8b
Reposted fromamatore amatore viajointskurwysyn jointskurwysyn
needmorewine
0649 5fe9
needmorewine
6419 14ac
Reposted fromobliviate obliviate viaclaudelle claudelle
needmorewine
needmorewine
4130 8010 500
Warsaw, I love you more and more
Reposted fromohhh ohhh viawetryagain wetryagain
needmorewine
Patrzę na Ciebie i czuję do Ciebie niechęć. I sentyment do tego, co kiedyś było między nami. 
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl